Intervisie

Intervisie is de methodische aanpak van werkproblemen met een kleine groep collega’s. De deelnemers hebben bij voorkeur een vergelijkbare functie. Het is een middel om de kwaliteit van de professional individueel en die van de groep als geheel te verbeteren.

Bij intervisie staat het persoonlijk functioneren in het werk centraal. Professionalisering van het functioneren vraagt om zelfreflectie. Reflectie op het handelen, op motieven die aan dat handelen ten grondslag liggen in relatie tot het werk.
Intervisie kan bij deze reflectie een belangrijk middel zijn.

  • Leren met en van elkaar.
  • Het ondersteunt je persoonlijk functioneren.
  • Door middel van reflectie krijg je zicht op je eigen handelen en gedrag in werksituaties.
  • Je leert relaties ontdekken tussen je gedrag, gevoelens, normen en waarden.

Inhoud
Nadenken en reflecteren over de effectiviteit van de eigen interactie en communicatie in het werk aan de hand van ervaringen en ingebrachte casussen.  Deze roepen vragen op of plaatsen medewerkers voor dilemma’s. De uitwisseling en bespreking gaat op basis van vrijwilligheid, wederkerigheid, veiligheid en vertrouwen. Hierbij worden verschillende werkvormen gehanteerd.

Intervisie is een welkom antwoord op vele praktische vragen, behoeften, spanningen en blinde vlekken in het werken van alle dag.

Doelgroep
Intervisie kan plaats vinden onder leidinggevenden of medewerkers die zich willen bezinnen op hun functioneren in het werk. Binnen de intervisiegroep kunnen geen hiërarchische verschillen en  grote belangenverstrengeling bestaan.
Een groep bestaat minimaal uit vier en maximaal uit acht deelnemers.

Lees hier reacties van deelnemers.